Система маркетингового контролю

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Система маркетингового контролю

Контроль маркетингу – процес виміру і оцінки результатів реалізації планів і стратегії маркетингу. Контроль є завершальною фазою управління маркетингом і першим кроком на шляху планування маркетингу у новій фазі. Контроль дозволяє виявити сильні та слабкі сторони власної маркетингової діяльності. При реалізації контролю треба спиратися на певні стандарти – або встановлені самостійно, або показники конкурента, або середні показники у галузі.

Види контролю:

· Контроль річних планів – обсягу продажу, ринкової долі і т.д.

· Контроль прибутковості.

· Контроль ефективності – роботи служби збуту, реклами, стимулювання торгівлі.

· Стратегічний контроль – аналіз ефективності маркетингової діяльності, аудиторський контроль.

Існує також 3 рівні контролю:

· Організації в цілому – ефективність маркетингу організації в цілому – для прийняття рішень на рівні керівництва організації.

· Підрозділу маркетингу – постійний контроль окремих аспектів маркетингової діяльності.

· Зовнішній контроль – консультації зовнішніх фірм або консультантів, оцінюють відповідність маркетингу ринковим умовам, з об’єктивної точки зору.

Подобные статьи:

Подходы к изучению рынков
Рынки потребительских товаров и продукции производственно-технического назначения изучаются главным образом на основе использования трех подходов: 1) посредством анализа вторичной информации; 2) путем исследования мотивации и поведения потребителей; 3) путем анализа выпускаемой ...

Макросреда маркетинга.
Макрофакторы маркетинговой среды- Это факторы маркетинговой среды, которые мало подвержены влиянию фирмы и носят, во многом, форс-мажорный хар. Выделяют следующие основные факторы макромаркетинговой среды. Демографические: n рождаемость n старение n положение семьи n мигр ...

Визначення ємності ринку.
Емкость рынка – это потенциальный, максимально возможный объем товаров и услуг, который при определенных социально-экономических условиях (платежеспособный спрос, насыщенность рынка, уровень инфляции и т.д.) может быть куплен потребителями в течение определенного времени; Дру ...