Конкуренти

До конкурентiв нашої фiрми можна вiднести ряд органiзацiй серед яких i державнi так i приватнi. Державнi - - перш за все це мiлiцiя, мунiципальна дружина, спецзагони "Беркут", "Титан" та "Скорпiон". Але основною їхньою дiяльнiстю є патрулювання вулиць, розшук та знешкодження злочинцiв, бандугруповань та запобiгання тероризму в регiонi. Тобто вони забезпечують загальний суспiльний порядок в мiстi та в областi, а не конкретно охороняють людей чи їхнє майно. Їхнє фiнансування здiйснюється за рахунок бюджетних коштiв тому у них немає великого стимулу працювати щораз краще тай краще.

Серед приватних фiрм котрi займаються охоронними послугами слiд видiлити "Галактику", “Доля” та інші. Цi фiрми є дрiбними, крiм "Галактики", але жодна з них не контролює значної частки ринку i не є вiдомими широкому загалу, а отже i не мають великого кола клiєнтiв. Вони переважно орiєнтованi на малий сегмент ринку, i на специфiчну клiєнтуру - охорона громадських закладiв (кафе, ресторани, казино, магазини). Майже ні одна з фiрм не надає послуг з особистої охорони, чи комплексної. Що i вiдрiзнятиме нашу нову фiрму вiд них, оскiльки ми старатимемося задовольнити повний спектр охоронних послуг.

Персонал перерахованих служб пiдготовлений рiзнопланово, за винятком державних спецзагонiв. А працiвники "Каштану" тренуватимуть як у фiзичному планi так i в психологiчному, тобто тримати будь-який контакт з об'єктом охорони.

Слiд вiдзначити, що навiть без детального аналiзу ринку цих послуг, iснуючi служби не задовольняють попит. Також на їхню роботу впливає антиреклама про пограбування магазинiв, офiсiв, квартир. Тобто нi державнi нi приватнi охоронцi не справилися з своїм завданням. Але не знайшовши альтернативи клiєнти й надалi звертаються до цих фiрм.

Певний сегмент ринку все ж таки заповнений в значнiй мiрi - - це ринок автосигналiзацiй, систем спостереження та iнших механiчних засобiв безпеки. Iснує безлiч фiрм котрi продають, встановлюють та обслуговують цi системи. Конкуренцiя на цьому ринку досить висока, але також багато фiрм не є вiдомими, тобто без рекламної пiдтримки. Ми також виходитимемо на цей ринок, але наша вiдмiннiсть полягатиме в тому, що ми пропонуватимемо цi послуги в сукупностi з iншими, тобто комплексно.

Ринок охорони в нашому мiстi не є висококваліфікованим не є заповненим, вiн потребує нових фiрм, що створили б конкуренцiю державним. Це, вiдомо, приведе до ефективнiшої дiяльностi обох сторiн, до кращого задоволення потреб. Бiльше людей почуватимуться в безпецi, що спричинить покращання соцiального рiвня.

Подобные статьи:

Маркетинг в России: реальность и перспективы развития.
Общеизвестно, что социально-экономическая ситуация в России не отличается стабильностью. На протяжении последних более чем десяти лет экономика России находится в состоянии реформирования. Важнее то, что произошел переход от административно-командной системы хозяйствования к мн ...

Цели и задачи анализа рынка
Прежде, чем начинать действовать на рынке, предпринимателю необходимо иметь по возможности полное представление о том, что на нем происходит. Полная и достоверная информация о рынках, на которых действует фирма (внешние факторы), и самой компании (внутренние факторы) является о ...

Жизненный цикл товара. Маркетинг на разных этапах жизненного цикла товара.
Существует 4 этапа жизненного цикла товара: 1. выведение на рынок Þ здесь период медленного роста сбыта и о прибыли говорить не приходится; 2. этап роста Þ период быстрого восприятия новинки на рынке, прибыль растет; 3. этап зрелости Þ период замедления темпов ...